Narystė bendrijoje

Narystė bendrijoje

KAS YRA BENDRIJOS NARYS IR KAIP JUO TAPTI?

  • Bendrijos narys yra žemės sklypą įsigijęs arba paveldėjęs asmuo, priimamas pateikus prašymą bendrijos pirmininkui ir yra susimokėjęs vienkartinį stojamąjį mokestį 1 eur.

Prašymas priimti į bendriją

Prašymas išstoti is bendrijos

BALSAVIMO TEISĖS PERLEIDIMO SUTARTIS

  • Jei bendrijos narių susirinkime negali dalyvauti pats narys (sklypo savininkas), jis gali įgalioti jam artimą asmenį dalyvauti susirinkime ir balsuoti už jį. Tuomet būtina užpildyti šią balsavimo teisės perleidimo sutartį. Sutarties pas notarą tvirtinti nereikia (užtenka tik nario parašo), išskyrus atvejus, kai balsuojama dėl valdymo organo rinkimo ar atšaukimo, bendrijos įstatų pakeitimo, lėšų skolinimosi, bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo (tuomet ši sutartis turi būti patvirtinta notaro). Sutartis sudaroma trimis vienodos teisinės galios egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai ir vienas egzempliorius bendrijos valdybai. Sutarties kopiją būtina atsiųsti el. paštu sb.gulbe@gmail.com ne vėliau kaip 2 dienos iki susirinkimo, o į susirinkimą yra būtina pristatyti originalą.